ਹਨੋਈ - ਪੋਸਟਕਾਰਡ - ਫੋਸਿਜ਼ਲਿਟ ਹੈਰੀਟੇਜ - ਗੁਪਤ ਸ਼ਬਦ

ਹਿੱਟ: 349 ਪ੍ਰੋ. ਐਸੋ. ਦੁਆਰਾ. ਹੋਂਗ ਐਨਜੀਯੇਨ ਮੈਨਹ 1 ਹਨੋਈ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਥਾਂਗ ਲੋਂਗ - ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ